Sirds, kas p?rpilna ir m?lest?bas, nekad skum?ga nevar b?t, jo pateic?ba vienm?r ielej sird? prieku.

Anele Roze Godecka

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Login m?sas

RocketTheme Joomla Templates

Read more...

L?gana par Dieva kalpones Aneles Rozes Godeckas beatifik?ciju

Debesu T?vs, es pateicos Tev, ka Dieva Kalpones Aneles Rozes Godeckas person? esi devis mums dedz?gu apustuli str?d?joo ?auu vid? un dar?jis vi?u par M?ti klostera kopienai, kura ?pa? veid? godina Marijas Bezvain?go Sirdi. L?dzu, paaugstini vi?u alt?ru god?, bet man ar vi?as aizbildniec?bu d?v? ?last?bu..., ko l?dzu no Tevis, pa?aujoties uz Tavu sv?to gribu. Caur Kristu m?su Kungu. ?men.
Šobrīd klātienē ir 2 viesi 

Dibin?t?ji

  • Anele Roze Godecka
    Dieva kalpone Anele Roze Godecka piedzima Polij?, uzauga un izgl?t?bu ieguva Krievij?, p?c profesijas un aicin?juma bija skolot?ja.
  • Honor?ts Kozmi?skis
    Honor?ts Kozmi?skis piedzima 1829.gada 16.oktobr? Bjala Pod?ask?.
 

Tic?bas gadsPirms piecdesmit gadiem, uzrun?jot Sv?t? P?tera laukum? sapulc?juos sv?tce?niekus, sv?t?gais J?nis XXIII teica: ?Ejiet uz m?j?m, nosk?pstiet savus b?rnus, un sakiet tiem, ka tas ir p?vesta sk?psts?. Dieva m?lest?bas pilns sk?psts. 11. oktobr? Sv?t? P?tera laukum?

Lasīt tālāk...
 
Iev?l?ta jauna kongreg?cijas vad?ba

Agata2012. gada 29. septembr? R?g? notika konsultat?va tikan?s, kur? piedal?j?s visas Latvij? dz?vojo?s m?sas. aj? svar?gaj? br?d? kl?tesoa bija ar? ?ener?lpriekniece Elizabete Brogovska un vair?kas m?sas no Polijas. P?c kop?gas l?ganas notika v?l?anas.

Lasīt tālāk...
 

M?su Dibin?t?ja

Anele Roze Godecka: ,,Tikai Dieva ?last?bai pateicoties esam tie, kas esam. Velt?ju visu m?su kongreg?ciju un pati sevi Dieva rok?s un stipri pa??vos, ka pats Kungs Dievs m?s vad?s un pal?dz?s.?

RocketTheme Joomla Templates